veldeke-valkeberg logo [ bewčrking: Els Diederen 2001 © veldeke-krink-valkeberg
Veldeke Valkeberg actueel lid were links kóntak
 

 Privacybeleid van Veldeke-Limburg en Veldeke-krink-Valkeberg

De Vereniging Veldeke Limburg en Veldeke-krink-Valkeberg hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Privacybeleid
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Veldeke-Limburg en Veldeke-krink-Valkeberg houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

1             1    Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze    zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid.

2       De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

3       Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

4       Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

5       Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

6       Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Als Veldeke-Limburg en als Veldeke-krink-Valkeberg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden van de Krink- Veldeke-Valkeberg
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Veldeke-Limburg en Veldeke-krink-Valkeberg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen Veldeke-Limburg en Veldeke-krink-Valkeberg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Veldeke-Limburg en Veldeke-krink-Valkeberg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuurders
Persoonsgegevens van bestuurders worden door Veldeke-krink-Valkeberg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De bestuursovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Veldeke-krink-Valkeberg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Titels
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 •  E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Veldeke-krink-Valkeberg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men bestuurslid is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Vereniging Veldeke Limburg en Veldeke-krink-Valkeberg bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beeldmateriaal
Bij al onze activiteiten worden foto’s en video’s gemaakt. Deze worden getoond op onze website, op onze Facebook-pagina en/of in de Nuujsbreef. Wij gaan zorgvuldig om met het door ons gemaakt beeldmateriaal.
Wij doen ons best om aanwezigen zo goed mogelijk onherkenbaar en niet identificeerbaar op de foto te zetten. Er worden geen namen of andere persoonsgegevens bij de foto’s of video’s vermeld. Heeft u er bezwaar tegen dat wij een foto/video hebben geplaatst waar u herken- en identificeerbaar opstaat? Dan kunt u dit aangeven via
veldeke.valkeberg@gmail.com
Wij zullen de desbetreffende foto/video dan zo snel mogelijk verwijderen.

Het kan voorkomen dat andere bezoekers of journalisten foto’s/video’s maken tijdens onze activiteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Vereniging Veldeke Limburg en Veldeke-krink-Valkeberg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geďnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Veldeke-krink-Valkeberg
St. Gerlach 76
6301 JD Valenburg a/d Geul
veldeke.valkeberg@gmail.com

Vereniging Veldeke Limburg
Ondernemersplein Limburg
Steegstraat 5
6041 EA
Roermond

Telefoon: 0475-399299

 

 

lid were van
Veldeke-krink-Valkeberg

els diederenels diederen: website: 'oeuvre-poëzie-couleur locale'webdesign