Els Diederen St.Piter: wae, wieni, woa, wat 2003


St.Piterkruus 
   Els Diederen computertekening
mouse over

cultuur, muziek, proza, pozie in de eige taal, Kurkapel,
kruuswaeg op de Geul  

                  S T.  P I T E R  a/d  G E U L

home
  wie wat waar wanneer  

dialek

taal en muziek
geul wegen geul
 
 
muziek

 de Kuur(kapel) ies al 100 jaor de harmonie van St. Piter 

     

St. Piter   [gediech]


Kruus
de waeg en wiejer
trktheater
in St.Piter
sjtank sjtil
vlchtige sjpore
en iwelank 
laevend getater
van
wages
paerd 
luuj
zoawie
't hiker water
vlochtig
door de gtte gtsj
bergaaf
de weeg euver
riechting Geul


Els Diederen 
2003


D'n Duip
,  gediech

Op St. Piter woort gebore
Juupke kind van moder Mie
Hil vl naobersj en femiele
woonde 't plechtig duipfis bie

Paat en peter aan de kante
en de wiesvrouw mieddenin
woort 't menneke gedrage
nao 't krkske va Sjin

Nao 't water op 't kpke
van de kleine duipeling
hou n'nk Jasper gaer e drpke
't krkske woort 'm noe te ing

Bie de Sjiper trok me binne
veur 'ne ferme sjloek cognac
en dao woorte ziech toen effe
zeve glaeskes vol gepak

Op d'n truukwaeg langs 't paedsje
zng 't nunkske wie 'n Sijs
en de paat die sjierpde ouch al
wie ein wiefkes biejemeis

't medmke in de miedde
deeg al krek zoa gek en zeut
Juupke koes ze koum mi drage
door de winter aan de veutBie de Beeldjes ging me raste
want ze kregen 't te werm
Juupke lag me op 't benkske
't miensjke viilt neet mi hr erm

Nao 'n tiedsje klasjenere
suukkelde de karevaan
Zjwoar van kop mt lodderouge
same op St. Piter aan

Moder Mie die keek in sjpanning
wie 't truupke boeten aom
mt geziechter, raod wie krote
vol sjpektakel binnekaom

"He medam woa hb geer Juupke?
gaef 't druubbelke gauw hie!
"Meh wie ouch de gaste keke
't kinneke waor neet debie

"Juupke, Juupke, Himmelsakker
Och nnk Joasep loup toch, gank
Juupke dae ies blieve liegke
bie de beeldsjes op de bank!


Karel Dorren

(tot 1940 waor St.Piter gemeinte en parochie Sjin op Geul)

 

dialekleedsje    Sint Piterder Krmes.  leedsje/wals in 3/4 maot)             

> refrein:
Mien leef tant Zeef, blief estebleef
dao ies nog proeme-, keersje-, rieste-, en kroasjelevla
en nnk Lewie, blief nog get hie
dan sjtte veer oes nog ein drpke in die la, lalalalaaa.

*Zoa lang op Sint Piter de krmes doert, sjteit op de taofel de vla en de toert.
Dks kump dao ouch nog de flesj oet de kas, dan veuls te diech gaere te gas. >refrein...

*De ganse femiele kump nog ins biej ein, ze ziette aan taofel en veule ziech heim.
"Nen telder kou sjotel,  kedtsjes mt sjink en 'n n glaeske tot ederein zingk.  > refrein...

*Sjtrak sjuve nnkes biej-ein um d'n dsj, ptsje koa-jnge get goods in de flesj.
De tantes bekletsje 't allenej ins good, bie koffie en 'n lekker sjtk kook.  > refrein...

* Onder 't sjpeel valle dkser hel weurd, en weurt door de tantes sms vreiselek gezeurd.
Meh ummer krieg sjpas toch de euverhand, en walse de nnk en de tant.  > refrein...

* Veurdat ze allenej heiversj goon, geit nog get vla in zoa'n doas veur de sjoon.
't Sanderen daags ies nog ummer get dao, dan krmest St. Piter weer nao.  > refrein...


1971
meziek en weurd door Jan Diederen.  


dialekleedsje   Vrieje in de gats    leedsje in  4/4 maot

> refrein:
Vrieje in de gats, vrieje in de gats, op die gatsebank,
e muulke hie ei muulke dao, dat vilt diech noats te lank
get froemmele, get knoevele, veer doont 't toch zoa gaer
al iwelank, houte veer in ir:  vrieje op die gatsebank
al iwelank, houte veer in ir:  vrieje op die gatsebank

* Iech hb 'n aardig kind gezeen, e maeteke zoa leef
in bd deeg iech gein oug mi toe, iech waor zoa sjterk verleef,
meh't doerde miech get al te lang, iech kalde mt 'm aaf,
en wandeld' 'ne sjoanen daag, de gats in nao die bank
oos hart dat sjt'ng in brand, veer zote hand in hand. > refrein...

* Veer vriejde al 'ne gansen tied, en hele vl van ein
de planne woorte al gemaak, d'n oetzat waor biej-ein,
meh ginge veer ins wandele en kaome aan die bank,
dan ging 't wie d'n irsjte kir, zoa sjtillekes allein
veer zote dao biej-ein mt de bein get tegenein. > refrein...

* En es me later opa ies en oma toeffelt mt
alliech dat me de gats in geit, ziech op dat benkske zt
dat geuf diech ein herinnering, 't  kruup diech in 't blood
de veuls dan weer de jngen tied, wie jeuke diech de hng
dan lgks te dienen erm ins um de sjouwer werm. > refrein

1960 
Meziek en weurd: Jan Diederen
naar indexpagina van website
St.Piter. Els Diederen computeranimatie

samenstelling: Els Diederen 2003