veldeke-valkeberg logo [ bewrking: Els Diederen 2001 veldeke-krink-valkeberg
Veldeke Valkeberg actueel lid were links kntak
 

Kingerversjkes

1  pke dpke
2  Hop hop bajke
3  Hop hop hop meulepaerd
4  Hout zaege
5  In de wil baende
6  Un dun dip (leedsje)
7  Ich hb d'r hik
8  Kiele kiele wenske
9  Meister laot de sjoal  oetgaon
10 Ein twi drie veer
11 Kuusjke nao de mert
12 Nienane kieneke
13 Bim bam beiere
14 Sjeng van de Edah15 Rira roetsj 
16 Ringelerangele roaze
17 Och leef hirke 
18 Antoinetsje loog in bdje
19 Zalig nuujjaor
20 Driekeuninge 
21 Gank nao baove 
22 Danke slivven hirke 
23 Albaer babbelaer
24 Humme oet de brook
25 Mie marie prattelvot
26 mpke: Marie en de  fiets
27 Kurkapel en Walram
28 Aepke (eepke)
 29 Sjliep oet
30 'r Raegent 
31 Juu juu meule
32 M ltterversjke
33 W ltterversjke
34 D ltterversjke
35 Kapel 
36 Koederop 
37 Wiet sjpke
38 Sinterklaos dae haet gezag
39 Paosjhaas 
40 Sjniklkskes 
41 Boemeleboetsjie 

verzameld door Els Diederen, Valkeberg aan de Geul  2000   
Opm. Dees versjkes zint gekopieerd en in de sjpelling van 't Voelendesj op de website van Veldeke-Limburg geplaats!

1
pke dpke reubespke
pke dpke reubespke
pke dpke knol.
(bie dit sjpelke were , bie eder woord, ums de beurt de vuus opeingezat)

2

Hop hop bajke
Hop hop,bajke
wiele wiele wajke
hop ..hop.. juuuuuuuuuuh.
(sjoat-versjke. bie juuuh weurt `t kieneke lekker dooreingesjtoegkeld.)

3

Hop hop meulepeerd (paerd)
Hop hop hop hop meulepeerd (paerd)
doezend glle ies `t kieneke weerd (waerd)
zou`ver `m mer verkoupe
aan eine ouwe juud juud juud.
(sjoat-versjke. bie juud juud juud weurt `t kieneke ouch weer lekker gesjtoegkeld of zak tsje de bein)

4

Hout zaege
Hout zaege
kanne vaege
klmpe make
dat ze krake
krik krak....doedelzak.( of: Poep in `t lake.)
(kinger-versjke woabie de heng kruselings vas gehoute were en dan : zaege mer)

5

In de wil beemde (baemde of baende)
In de wil beemde (baemde)
sjloge ziech (zich) de eende ( aende)
tot `t kind neet sjlaope koes
Wie heisj `t kind?
Gouwe rink
Epsjelle bepsjelle bookvink
De haan ging nao de krmes,
de plle wlle mtgoon ( mtgaon)
pakde ziech (zich) de haan de bessemsjtek
en sjloog de plle op hunne nek.
De plle ginge `t zagke:
de haan haet oes (s) gesjlage
Kukeleku zag de haan
en doe bies (bis) d'raan.

6

Un dun dip (leedsje)
Un dun dip
finne kanne kip
finne, kanne botermlk
un dun dip.
(aaftl-versjke)

7

Ich hb de hik
Ich hb de hik, ich hb der sjlik
ich hb `m noe, ich hb `m dan
ich gaef `m aan miene naoberman. of (ich gaef `m aan eine andere man,
dae `m good verdrage kan
( es emes de hik haet, dan moet`r dit versjke drie kir in eine aom opzgke en dan is de hik verdwene!)

8

Kiele kiele wenske
Kiele wiele wenske
hie hbste einen daalder
gank nao de mert
gel diech (dich) e keuke (kleine koe)
gel diech (dich) e keifke
e sjtk van de lng
veur de kranke jng
e sjtk van de lever (laever)
veur de kranke wever (waever)
e sjtkske van `t penske
veur `t kiele wiele wenske.
(Pak de hand van `t kind en aai die bie edere versjregel. Bie de ltste regel inins kiedele!)

9

Meister laot de sjoal oetgoon (oetgaon)
Meister laot de sjoal oetgoon (oetgaon)
`t ies al twelf oere
de maedsjes moete (mtte) sjoere
de jnges moete water hole
in de depe koele.

10

Ein twi drie veer
Ein twi drie veer
de vrouw tap beer
de man zuup `t oet
en doe bies (bis) droet.

11

Kuusjke nao de mert
Kuusjke nao de mert
kuusjke,kuusjke,kuusjke, kuusjke
kuusjke nao de mert.( enz,enz )
( baby op de rk, in de maot loupe, de kamer doordrage)

12

Nienane kinneke (leedsje)
Nienane kinneke
`t pepke sjteit in `t sjpinneke
`t lepelke (laepelke) liek (lik) daoneve(daonaeve)
veur `t kinneke get te geve (gaeve).

(en es sjlaopleedsje):
nienane kinneke
sjlaope in `t weegske
dooch dien klein uigskes toe
andersj biete diech (dich) de vleegskes

of:
Nienane kinneke
soekker (skker) in `t munneke
peperkook (paeperkook) ies (is) e lekker dink
viege zint nog beter (baeter)
veur oos kinneke te ete (aete)

of
Niena kinneke
moder ies (is) boerinneke
vader ies (is) `ne kappesboer
es `r kump dan kiek (kik) `r zoer
en haet `r nieks (niks) te ete (aete)
dan kiek `r in de ketel (kaetel)
en haet `r nieks (niks) te drinke
dan sjpeelt `r in de winkel.

13

Bim bam beiere
Bim bam beiere
de kster ls gein eiere
wat ls `r dan
sjpek in de pan
dao weurt de kster diek (dik) en vt van.

14

Sjeng van de Edah,Wap,Wap.
(ritmisch klappe bie t opzgke).

15

Rira roetsj (leedsje)
Rira roetsj
veer vare mt eine koetsj
veer vare in `ne iezere wagel
ri ra roetsj.
variatie:

sjoem sjoem sjere (sjaere)
app'lekouwe pere (paere)
sjoem sjoem sjm
applekouwe pm.
(sjpel-leedsje: kinger sjtoon in 2 rieje tegeneuver-ein;de heng euverkruus en make ein zaegbewaeging .
Bie "roetsj" of "pom" (allenei tegeliek op de huke zakke)

16

Ringele rangele roaze (leedsje)
Ringele rangele roaze
boter in de doaze
soekker (skker) (of mlk) in de kaste
mrge zlle veer vaste
euvermrge lemke sjlachte
dat zal zgke: bae
( same mt de kinger in eine krink rndloupe en dan bie "bae a " op de huke zakke)

17

Och leef Hirke
Och leef Hirke
geef (gaef) sjoan waerke
geef (gaef) `ne sjoanen daag
dat `t zunneke weer sjiene maog
laot de bleumkes bleuje
`t kore beter greuje
de luujkes zint dan neet mi koad
en de kinger sjpele weer op sjtraot.
(leedsje ,dat weurt geznge es `t regent (raegent)

18

Antointsje loog in bdje
Antointsje loog (laog) in bdsje
waor al zeve daag krank
kaom de dokter bie `t bdsje
"Och mie leefste Antointsje
deit `t kpke diech zoa wi
drink dan mer e teske thi
hbs doe mrge gein koppien mi!

19

Zalig nuujjaor,
Zalig nuujjaor
de kop vol haor
de mnd vol teng
en de waffel in de heng.
(nuujjaorsjversjke)

20

Driekeuninge (leedsje)
Driekeuninge driekeuninge
geef (gaef) miech (mich) eine nujen hood
[d`n ouwe ies (is) versjlete
de kameel haet 'm opgegete]
of:
[mien moder maog `t neet weite
mien vader houw gein geld, driekeuninge zint besjtld]
of:
[want pap dae haet `t geld, op `ne ruster oetgetld]
 

Driekeuninge driekeuninge geef (gaef) miech (mich) eine nujen hood

(Drie, es keuninge verkleide kinger (woabie eine mt ein zjwart geziech) loupe op 6 januari langs de deure en zinge diet leedsje).

21

Gank nao bove(baove)
Gank nao bove (baove)
hool (haol) get kole (kaole)
hool get hout
Jezu-kinneke haet `t koud.
(keersj-leedsje)

22

(Sjlaopleedsje)
Danke slivven Hirke
danke moder Gdske
danke ingelke zeut
dae N..... beware moot.
(Alle kinger in `t gezin kmme aan de beurt,bie "N..")

23

Albaer,babbelaer
Albaer babbelaer
soekersjtek (skkersjtek) lekkerbek.

24

Humme oet de brook
Humme oet de brook
Macheel ies klook.
(weurt gerope es emes t humme oet de brook haet hange)

25

Mie marie prattelvot
Mie marie prattelvot
erwte boane sjietevot

26

(mpke)

Reup emes:"Marie!... diene fiets rammelt!"
Marie:"Wat zaes doe? Iech hur nieks.. Miene fiets rammelt!"

27

Vreigelleedsje tsje Kurkapel en Walram (Valkeberg)
Es `t spke ies gezoute
en `t meuske aangebrand
kn de man de moel neet houte
en de vrouw die weurt asserant
ttertett sjieng boem
en Walram ies kampioen!

28

Eepke (aepke)
Dao zoot e eepke (aepke) op `t trepke
bie oes (s) veur de deur
houw e leukske (lkske) in zien breukske
en `t koes neet daoveur.

29

Sjliep oet
sjliep oet ,sjliep oet
alle kinger lache diech (dich) oet
mt `n tuike um diene nek
en es ze dao aan trks
weurs-se sjtapelgek
(vreigel-versjke)

30

`t Regent (`t raegent) (leedsje)
`t regent `t zegent (`t raegent, `t zaegent,)
de panne were (waere) naat
dao kaome twi begiene
die kaome op en aaf (of: die vele op hun gaat..)

1

Juu juu meule
Juu juu meule
de kster op `t veule
pesjtoar op de bnte koo
riej mer nao de meule
ein mangel wikke
ein mangel haver
paerdsje zal `t drage
bak de kinger einen dieke kook
lk `m in d'n ove (aove)
mrge zlle veer `m hole(haole)
hot hot juuuu

32

M
Meulenaer maal miech (mich) mien mael
mien moder moet miech (mich) mieke (mikke) make
mt mlk mt mael.

33

W
Wae wt woa Willem Woutersj woont?
Willem Woutersj woont wied weg
woa wiete (witte) wspe wone.

34

D
Dieke dmme Deureske doog de deur toe.

35

(Rdselke:)

Kapel
In de kapellaan
kaom ein kapel aan (=vlinder)
in kapellaan
op de kapel aan.(=heilige huuske).

36

Koederop (leedsje)
Koederop koederop koederop
bie Palms dao ies de piep versjtop
noe haet die erm vrouw Palm
de ganse boet vol kwalm
(koajnge houwe ein graus (graszode) op de sjouw-piep gelag!)

37

Wiet (wit)sjpke
Wiet (wit) sjpke
zjwart sjpke
mrge ies `t weer heil.
( trus-versjke,bie pien: aaie euver de pienlike plek )

38

Sinterklaos dae haet gezag (leedsje)
Sinterklaos dae haet gezag
Veer maoge sjpele,veer maoge sjpele
Sinterklaos dae haet gezag
veer maoge sjpele de (d'r) gansen daag
Krik krak sjiemela sjiemela sjiemela
krik krak sjiemela, sjiem -me - laa.
(bie krik krak enz. mt de heng sjliepe en klappe.)

39

Paosjhaas (leedsje)
Paosjhaas,Paosjhaas
gaef miech (mich) toch 'n ei
'n road ei , 'n geel ei
'n blauw ei, 'n greun ei
paosjhaas, paosjhaas
gaef miech (mich) toch ein ei.

40

Sjniklkskes ( leedsje) 
(vertaling van: ' Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien' )
vertaling: Els Diederen

Es in Houthem (Sjin op Geul, Valkeberg enz) de sjniklkskes bleuje
kump de lente; kump de lente
es in Houthem de sjniklkskes bleuje
kump de lente in oos land.

41

Boemeleboetsjie
(oorspr. 'Bommelebotsie van Ad Heerkens;
vertaling:Els Diederen)
Boemeleboetsjie boemelebam
geef (gaef)  miech (mich) nog ein boterham
iech (ich)  hb zoa'ne hnger iech (ich) hb zoa'n doorsj
gaef miech 'n sjtkske laeverwoorsj
ein mt sjroap en ein mt kis
dan haet Boemeleboetsjie fis.


 versjkes en leedsjes in 't plat, bie-eingezeumerd door Els Diederen  2000

lid were van
Veldeke-krink-Valkeberg

els diederenels diederen: website: 'oeuvre-pozie-couleur locale'webdesign